Vedtægter for hævetagsklubben.dk 6. maj 2023


§ 1

Klubbens navn: hævetagsklubben.dk og er en landsdækkende klub. CVR-nr. 34789029.

 

Klubben er selvstændig og uafhængig, og styres af egne vedtægter og bestemmelser.

 

§ 2

Klubbens formål er en bruger- og interesseforening for ejere af campingvogne med hævetag.

 

Der afholdes mindst 2 landsdækkende klubture om året:

·        Forårstur som afholdes som en forlænget weekendtur i weekenden 4. fredag efter påske (tidligere Store Bededag).

·        Sensommertur som bestyrelsen fastsætter endelig dato for.

 

Klubture afholdes på skift øst og vest for Storebælt.

 

Vi vil bestræbe os på at der bliver en udenlands tur årligt.

 

Hvert arrangement skal tilstræbes at hvile økonomisk i sig selv.

 

Al information om klubbens aktiviteter findes på hjemmesiden

www.hævetagsklubben.dk og vil ikke blive tilsendt medlemmerne yderligere.

 

§ 3

Alle ejere af campingvogne med hævetag, kan være medlem af klubben.

 

Klubmedlemmer, der afhænder deres hævetagsvogn, kan ikke længere være medlem af klubben.

 

§ 4

Medlemskabet er pr. vogn. Hver vogn har 2 stemmer.

 

Kontingent forfalder til betaling ved oprettelsen af medlemskab og derefter hvert år den 1. januar med 14. dages betalingsfrist.

 

Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent gælder for det efterfølgende kalenderår.

 

Kontingent skal være betalt for at deltage i enhver aktivitet i klubben.

 

Kontingent skal betales gennem betalingsservice/netbank.

 

Såfremt kontingent ikke er betalt inden for betalingsfristen ophører medlemskab, der dog kan genoptages ved betaling af kontingent.

 

§ 5

Klubben og bestyrelsen er hverken ansvarlig eller erstatningsansvarlig for skader, som opstår ved klubbens eller andres arrangementer, eller som medlemmer påfører sig selv eller andre.

 

Klubben er endvidere ikke ansvarlig for medlemmernes udsagn og handlinger.

 

§ 6

Hævetagsklubben.dk forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening eller af bestyrelsesformand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort, betalingskort til brug i udlandet (fx. Visa og Mastercard) og netbank til klubbens bankkonti hver for sig.

 

§ 7

Den ordinære generalforsamling, er klubbens højeste myndighed, og afholdes hvert år på forårsturen. Se § 2.

 

Generalforsamling afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel og sendes til medlemmerne pr. mail og annonceres på hjemmesiden. Indkaldelsen skal indeholde det kontrollerede regnskab, budget samt eventuelle forslag fra bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Alle valg sker ved simpelt stemmeflertal, - dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af stemmerne, er ja-stemmer.

 

Hver medlemsenhed, der er påført medlemslisten umiddelbart før

generalforsamlingen, har stemmeret og kan afgive 2 stemmer ved valg.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, når fuldmagten er afleveret til bestyrelsen inden generalforsamlingens start. Hvert medlem kan kun medtage en fuldmagt.

 

Skriftlig afstemning kan foretages, hvis der er flere bestyrelseskandidater, end der skal vælges. Der kan forlanges skriftlig afstemning til forslag, som er til afstemning på generalforsamlingen.

 

Hvis GF ikke kan afholdes pga. udefra kommende omstændigheder skal de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i året, fortsætte en yderligere valgperiode eller flere, indtil en næste generalforsamling kan afholdes.

 

Forslag fra medlemmerne til vedtagelse på den ordinære generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen sendes eventuelle modtagne forslag til medlemmerne pr. mail og annonceres på hjemmesiden.

 

En ordinær generalforsamling har følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Kassererens beretning, samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 suppleanter og bilagskontrollant. 7. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen indvarsles, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen kan indvarsle ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ, hvis en sag skønnes at være så vigtig, at den kræver medlemmernes afgørelse.

Indkaldelsen skal indeholde: Orientering af bestyrelsen eller dennes repræsentant, samt valg af dirigent, og stemmetæller.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 2 ugers varsel til afholdelse senest 4 uger efter der skriftligt er fremsat krav herom med angivelse af dagsorden og forhandlingsemner. Fuldmagter kan ikke anvendes ved ekstraordinære generalforsamlinger.

 

§ 8

Bestyrelsen i hævetagsklubben.dk, består af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer hvor den ene skal være kasserer.

 

Umiddelbart efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv, hvoraf den ene skal være kasserer.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

 

Alle nævnte vælges/genvælges på den ordinære generalforsamling iflg. dagsordenen.

 

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen gælder indtrædelsen for resten af det udtrædendes bestyrelsesmedlems valgte periode.

 

Klubbens regnskab følger kalenderåret.

 

Der føres protokol over klubbens møder.

 

Der ydes intet vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller bilagskontrollant.

 

§ 9

En eventuel beslutning om klubbens ophør skal træffes på en generalforsamling. Forslag til klubbens ophør kræver, at mindst 50 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 del af disse er ja stemmer. Den generalforsamling, der nedlægger klubben, beslutter, hvem eventuelle midler i klubbens kasse tilfalder.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2016.

 

Ændringer i §1 og §8, ny §6 vedtaget på generalforsamlingen den 18. maj 2019.

 

Ændringer i §4 og §7 vedtaget på generalforsamling den 14. maj 2022.

 

Ændringer i §2 og §7 vedtaget på generalforsamlingen den 6. maj 2023.

 

Bestyrelsen den 6. maj 2023 i hævetagslubben.dk

 Underskrevne vedtægter

Print siden
13220826 besøgende siden 07-03-2013
OPLEVELSER - er noget vi giver hinanden!